cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดปอด ในผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็นมะเร็งปอด ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วิทยา เบญจธรรมนนท์
อรรถวุฒิ ดีสมโชค
วราวุฒิ ไชยวงศ์
นิตยา เพชรสุข
สมเจริญ แซ่เต็ง
เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
ธีรกร ธีรกิตติกุล
อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
ชายชาญ โพธิรัตน์

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการอาการคออักเสบ ในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะรัด: การศึกษานำร่อง
ละออทิพย์ แสงทอง
เกียรติกำจร กุศล
จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2552-2554
วันทนา พืชไพจิตร
Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ความชุกของวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9
กัลยาณี จันธิมา
ผลิน กมลวัทน์
ปิยะพร มนต์ชาตรี

Download

ดรรชนี
Download

 


 

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2555

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อคะแนนการควบคุมโรคหืด และสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคหืด
ชยกฤต ว่องไว
ศิริพร ขัมภลิขิต
อรพรรณ โพชนุกูล

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: การสำรวจความชุกของวัณโรคในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2555
กัลยาณี จันธิมา
ผลิน กมลวัทน์
ปิยะพร มนต์ชาตรี

Download

บททบทวนวารสาร: Lymphangioleiomyomatosis
ปรีชา แสนยานุสิทธิ์กุล
Download

รายงาน: สถานการณ์ของโรคปอดบวมในเด็ก (พ.ศ. 2532-2555)
ประมวญ สุนากร
Download


 

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ลักษณะการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดสูดและผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยโรคหืด
ปรียานุช ศิริมัย
Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ประโยชน์ของการปรับสูตรยาสูตรที่หนึ่งในการรักษาวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่
ไพรัช เกตุรัตนกุล
สมคิด อุ่นเสมาธรรม

Download

บททบทวนวารสาร: Pulmonary Veno-occlusive Disease
นภัทร ชิตวรากร
Download

บททบทวนวารสาร: Thoracic Endometriosis Syndrome
วรชัย แสงทองพินิจ
Download

บททบทวนวารสาร: โรคซาร์คอยด์ระบบการหายใจ (Respiratory Sarcoidosis)
สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
Download


 

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2555

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: Catamenial pneumothorax: การรักษาโดยวิธีศัลยกรรม
อุกฤษฎ์ จารุพัฒนาพงศ์

Download


นิพนธ์ต้นฉบับ:
Diagnostic and therapeutic applications of medical thoracoscopy
Supparerk Disayabutr
Jamsak Tscheikuna
Arth Nana

Download

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: สถานการณ์และผลการดำเนินงานรักษาวัณโรคในเด็ก จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2549-2553
กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด
สุพร กาวินำ
อิสรีย์ ทานุเมาะ
เทวิกา ขำเพชร

Download

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะกรดไหลย้อนในหลอดอาหาร ในผู้ป่วยกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับ จากการอุดกั้นทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ฐิติ ศรีเจริญชัย
ปวิธ พิพัฒน์วัฒนะกุล
อภิชาติ คณิตทรัพย์

Download

 

รายงาน: สถานการณ์วัณโรคในเด็กในประเทศไทย
ประมวญ สุนากร

Download


 
พิมพ์

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนวทางเวชปฏิบัติ: แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555

Download

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลการรักษาวัณโรคปอดชนิดเชื้อดื้อยาหลายขนาน ประสบการณ์ของศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
พัฒนา โพธิ์แก้ว
ศักรินทร์ จันทร์วงค์
พรศิทรา อรุณกาญจนา
เจริญ ชูโชติถาวร

Download


นิพนธ์ต้นฉบับ:
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของชุดทดสอบ SD Bioline TB Ag MPT64 Rapid กับ Capilia TB NEO ในการตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรคจากตัวอย่างที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว
วัลยา สิทธิ
ศรายุทธ อุตตมางตพงศ์ 
มนธิรา เงินประมวล

Download

 

ดรรชนี
Download

 


 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 5

เกี่ยวกับวารสารฯ

เจ้าของและผู้จัดพิมพ์
สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา
บัญญัติ ปริชญานนท์
นัดดา ศรียาภัย
สงคราม ทรัพย์เจริญ
ชัยเวช นุชประยูร
ทวีศักดิ์ บำรุงตระกูล
ประพาฬ ยงใจยุทธ
นันทา มาระเนตร์
วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์
อรรถ นานา
สุมาลี เกียรติบุญศรี
สุชัย เจริญรัตนกุล

บรรณาธิการ
วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย

รองบรรณาธิการ
อภิชาต คณิตทรัพย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
มนะพล กุลปราณีต
พิมล รัตนาอัมพวัลย์

คณะบรรณาธิการ
วรรณี ทิพย์พยอม
ยงยุทธ พลอยส่องแสง

พงศ์พัฒน์ พงศ์วัฒนกุลศิริ 
ชายชาญ โพธิรัตน์
สมเกียรติ วงษ์ทิม 
วัชรา บุญสวัสดิ์
วิไลวรรณ วิริยะไชโย
อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
อังคณา ฉายประเสริฐ 
อานนท์ จาตกานนท์
อดิศร วงษา
ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์
เจริญ ชูโชติถาวร
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
นิธิพัฒน์ เจียรกุล 
ฉันชาย สิทธิพันธ์
พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์
ชาญ เกียรติบุญศรี
เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
บัณฑิตย์ พรมเคียมอ่อน
กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ครรชิต ช่อหิรัญกุล
กมล แก้วกิติณรงค์
ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ 
วิบูลย์ บุญสร้างสุข

วิสาข์สิริ ตันตระกูล
วิวัฒน์ ภิยโยดิลกชัย

เลขานุการ
ทัศนียา สุธรรมสมัย
เกตสุดา สุนทวงศ์

ผู้จัดการ
สุขุม กาญจนพิมาย

ผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจ

เลขา นุ่มน้อย

ผู้ช่วยฝ่ายโฆษณา
เกตสุดา สุนทวงศ์

CDC Flu Updates

CDC Flu Updates
An RSS feed of new postings to the CDC flu site.
CDC Flu Updates
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterThis week14
mod_vvisit_counterAll267739

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.227.34.0
Now is: 2015-04-19 02:18

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, shared hosting. Valid XHTML and CSS.