cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: การศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน
พัฒนา โพธิ์แก้ว
อภิญญา เชื้อสุวรรณ
วรรัตน์ อิ่มสงวน
นภาวรรณ สุกรภาส
สุดานี บูรณเบ็ญจเสถียร
วิรัช กลิ่นบัวแย้ม
ศักรินทร์ จันทร์วงค์

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: Accuracy of spirometry in the diagnosis and severity grading of restrictive ventilatory defect in Thai population
Nitipatana Chierakul
Nidcha Luangdansakul

Download

บททบทวนวารสาร: Non-resolving Pneumonia
อรพิน เหลืองทำเหมือน
Download

บทความพิเศษ: แนวทางการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานวัณโรค
พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
Download

 

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2556

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: วัณโรคเยื่อหุ้มสมองในผู้ใหญ่: ข้อมูลผู้ป่วย 178 ราย
พรชัย ปลื้มภาณุภัทร
Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ รูปแบบ One Stop Service
วิสาร์กร มดทอง
นรินทร์ จินดาเวช

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ความสำเร็จในการค้นหาวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้าน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปีพ.ศ. 2554-2555
จตุพร ศิลาแก้ว

นรินทร์ จินดาเวช
Download

บททบทวนวารสาร: Idiopathic Pulmonary Fibrosis
กิตติมา นพเก้ารัตนมณี
Download

 

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดปอด ในผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็นมะเร็งปอด ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วิทยา เบญจธรรมนนท์
อรรถวุฒิ ดีสมโชค
วราวุฒิ ไชยวงศ์
นิตยา เพชรสุข
สมเจริญ แซ่เต็ง
เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
ธีรกร ธีรกิตติกุล
อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
ชายชาญ โพธิรัตน์

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการอาการคออักเสบ ในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะรัด: การศึกษานำร่อง
ละออทิพย์ แสงทอง
เกียรติกำจร กุศล
จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2552-2554
วันทนา พืชไพจิตร
Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ความชุกของวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9
กัลยาณี จันธิมา
ผลิน กมลวัทน์
ปิยะพร มนต์ชาตรี

Download

ดรรชนี
Download

 


 

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2555

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อคะแนนการควบคุมโรคหืด และสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคหืด
ชยกฤต ว่องไว
ศิริพร ขัมภลิขิต
อรพรรณ โพชนุกูล

Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: การสำรวจความชุกของวัณโรคในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2555
กัลยาณี จันธิมา
ผลิน กมลวัทน์
ปิยะพร มนต์ชาตรี

Download

บททบทวนวารสาร: Lymphangioleiomyomatosis
ปรีชา แสนยานุสิทธิ์กุล
Download

รายงาน: สถานการณ์ของโรคปอดบวมในเด็ก (พ.ศ. 2532-2555)
ประมวญ สุนากร
Download


 

cover


วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

นิพนธ์ต้นฉบับ: ลักษณะการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดสูดและผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยโรคหืด
ปรียานุช ศิริมัย
Download

นิพนธ์ต้นฉบับ: ประโยชน์ของการปรับสูตรยาสูตรที่หนึ่งในการรักษาวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่
ไพรัช เกตุรัตนกุล
สมคิด อุ่นเสมาธรรม

Download

บททบทวนวารสาร: Pulmonary Veno-occlusive Disease
นภัทร ชิตวรากร
Download

บททบทวนวารสาร: Thoracic Endometriosis Syndrome
วรชัย แสงทองพินิจ
Download

บททบทวนวารสาร: โรคซาร์คอยด์ระบบการหายใจ (Respiratory Sarcoidosis)
สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
Download


 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 6

เกี่ยวกับวารสารฯ

เจ้าของและผู้จัดพิมพ์
สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา
บัญญัติ ปริชญานนท์
นัดดา ศรียาภัย
สงคราม ทรัพย์เจริญ
ชัยเวช นุชประยูร
ทวีศักดิ์ บำรุงตระกูล
ประพาฬ ยงใจยุทธ
นันทา มาระเนตร์
วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์
อรรถ นานา
สุมาลี เกียรติบุญศรี
สุชัย เจริญรัตนกุล

บรรณาธิการ
วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย

รองบรรณาธิการ
อภิชาต คณิตทรัพย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
มนะพล กุลปราณีต
พิมล รัตนาอัมพวัลย์

คณะบรรณาธิการ
วรรณี ทิพย์พยอม
ยงยุทธ พลอยส่องแสง

พงศ์พัฒน์ พงศ์วัฒนกุลศิริ 
ชายชาญ โพธิรัตน์
สมเกียรติ วงษ์ทิม 
วัชรา บุญสวัสดิ์
วิไลวรรณ วิริยะไชโย
อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
อังคณา ฉายประเสริฐ 
อานนท์ จาตกานนท์
อดิศร วงษา
ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์
เจริญ ชูโชติถาวร
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
นิธิพัฒน์ เจียรกุล 
ฉันชาย สิทธิพันธ์
พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์
ชาญ เกียรติบุญศรี
เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
บัณฑิตย์ พรมเคียมอ่อน
กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ครรชิต ช่อหิรัญกุล
กมล แก้วกิติณรงค์
ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ 
วิบูลย์ บุญสร้างสุข

วิสาข์สิริ ตันตระกูล
วิวัฒน์ ภิยโยดิลกชัย

เลขานุการ
ทัศนียา สุธรรมสมัย
เกตสุดา สุนทวงศ์

ผู้จัดการ
สุขุม กาญจนพิมาย

ผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจ

เลขา นุ่มน้อย

ผู้ช่วยฝ่ายโฆษณา
เกตสุดา สุนทวงศ์

CDC Flu Updates

CDC Flu Updates
An RSS feed of new postings to the CDC flu site.
CDC Flu Updates
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday73
mod_vvisit_counterThis week714
mod_vvisit_counterAll281502

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.163.52.98
Now is: 2015-08-29 14:17

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, shared hosting. Valid XHTML and CSS.